BLOG.GO-HERE.NL

The world's oldest windmills in Iran

Windmills have been used in Iran as early as the 7th century AD. Some of these are still operational in Nashtifan, near Khaf, northern east of Iran. آسیابهای بادی اولیه، آسیابهایی با محور عمودی بوده اند. بقایای آسیابهای بادی قدیمی که در سراسر دنیا به نام آسیاب بادی ایرانی شناخته میشوند ، هنوز در منطقه خواف وجود دارد و تعدادی از این آسیابها نیز در حال بهره برداری هستند. در روستای نشتیفان در منطقه خواف حدود 40 آسیاب بادی (اسباد) ردیف شده اند که در مسیر بادهای 120 روزه سیستان قرار گرفته اند. پره های چوبی آنها توسط باد بحرکت در آمده نیروی حاصل را به سنگ منتقل نموده به آرد کردن گندم ها می پردازند .
snekooei > The world's oldest windmills in Iran; still working! part 1


wind, energy,